Na webu naleznete odkazy na publikované články, knihy a informace o realizovaných výstavách z oblasti historie, teorie architektury, průmyslového dědictví a divadelní architektury. Součástí jsou informace o výzkumných projektech a konferencích. Sekce STUDENT je určená studentům katedry architektury FSv ČVUT v Praze.

On this webpage you will find links to my publications (articles and books) and information on exhibitions. The area of my research is the history and theory of architecture, with a focus on twentieth-century architecture and industrial heritage. Students of the department of architecture at the CTU Faculty of Civil Engineering can find information in the section STUDENT.

 

AKTUALITY - PUBLIKACE, KONFERENCE, VÝZKUM

Projekt mapování výtvarných děl v areálu ČVUT

Výstava fotografií Miloše Sedláčka, která prezentuje vedle webu a videodkumentu výsledky SGS 2018 Zmapování výtvarných děl budovy FSv ČVUT v Praze a kampusu ČVUT. Hlavní řešitel: doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Marek Mach, Ing. arch. Veronika Kastlová, Mgr. Veronika Vicherková, Miloš Sedláček, Matěj Kvasnička Ing. arch. Martin Štibor.

Na projektu se v roce 2018 společně podíleli zaměstnanci a studenti FSv a FA ČVUT v Praze. Poděkování patří Archivu ČVUT, jednotlivým fakultám ČVUT za poskytnutí informací a možnost natáčení v jejich prostorách. Realizaci výstavy laskavě podpořilo vedení FSv

Více informací na https://hmotnost.cvut.cz/

Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů, vyšlo 2018

Autoři: Lenka Popelová (ed.), Tomáš Butta, Mikuláš Hulec, Zdeněk Kučera, Pavel Marek, Bohdan Kaňák, Amáta M. Wenzlová, Nikolay Brankov, Zdeněk Lukeš, Martin Jindra, Marcel Sladkowski, Pavel Kolář, Martin Strakoš, Jan Obrtlík, Barbora Větrovská, Zuzana Güllendi-Cimprichová, Jiří Moos, Petra Šternová, Klára Brůhová, Tereza, Čivrná, Františka Tichá. 

Tato výpravná, velkoformátová, 350 stránková publikace, vydaná v závěru roku 2018, je výsledkem jednoletého projektu MK ČR Přínos Církve československé husitské ke kulturnímu dědictví novodobého státu v kontextu rozvoje architektury v regionech - Nedoceněná architektura po vzniku samostatného československého státu, na kterém se podílela katedra architektury FSv ČVUT v Praze ve spolupráci s CČSH. 

Slavnostní uvedení publikace proběhlo 19. 4. 2019 ve vinohradském sboru.

 

Kotva - kniha o kontextu vzniku slavného obchodního domu, vyšlo 2018

                    

Kapitola v knize se detailně zabývá urbanistickými souvislostmi výstavby tohoto OD a soutěží. Publikovány jsou zatím neznámé dokumenty.

 

Projekt Stavby století 1918-2018. Anketa a publikace k výročí 100 let od založení státu

Kritický katalog staveb realizovaných v letech 1918-2018. 
Autorka 14ti medailonů zejm. o poválečné architektuře a industrálu.

 

Nová publikace. Železniční dědictví - od velké minulosti k budoucí využitelnosti. Railway Heritage - A Great Past and a Useful Future. 2018 

 

Nová publikace doktorandů a pedagogů doktorského studijního programu Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové, oboru Architektura a stavitelství dědictví FSv ČVUT v Praze a hostů.

Autoři: Tomáš Šenberger, Lenka Popelová (editoři), Franziska Bollerey, Axel Föhl, Zuzana Pešková, Mikuláš Hulec, Karel Hájek, Květa Jordánová, Lukáš Patera, Jiří Chmelenský, Jiří Kupka, Zdeněk Šimoník, Radmila Kaděrová, Radomíra Sedláková, Lenka Zelená, Jiří Kugl, Petr Lédl, Michal Šourek, Petr Brzobohatý, Patrik Kotas, Martin Lapšanský, Eva Klapka Koutová, Helena Šimicová, Marek Adamov, Jakub Zajíc, Veronika Kastlová, Petra Boudová (součástí publikace je i dokument Industriály).

Problematika ochrany a nové využití drážního kulturního dědictví dnes stojí poněkud na okraji zájmu odborné veřejnosti, přestože se jedná o velmi aktuální téma. Hledá se nové využití mnoha budov a území, které již nejsou pro dopravu nadále potřebné.

Publikace Veřejný prostor v širším kontextu - město, industriál, krajina. Výsledky doktorských aktivit, 2018

Kol. autorů: Lenka Popelová (hl. editor), Zuzana Pešková (editor), Tomáš Šenberger (editor), Mikuláš Hulec (editor), Jaroslav Daďa, Jan Kašpar, Jan Albert Šturma, Jiří Havlík, Jan Trejbal, Radmila Kaděrová, Nikolay Brankov, Petra Miškejová, Martina Sedláková, Veronika Kastlová, Pavel Jurčík, Edita Cestrová, Hana Boříková, Karel Hájek, Lenka Zelená, Marie Černeková, Jan Bartoníček, Jiří Kupka, Diana Kubrová, Jan Hendrych. FSv ČVUt v Praze, 2018, 198 s.

Publikace je členěna do tří celků: město, industriál, krajina. Debata o veřejném prostoru se soustřeďuje zejména na veřejné prostory center měst a tak i třetina textů se zabývá z různých úhlů právě městskými prostory – od provozních souvislostí po jejich urbanisticko-architektonické řešení, ale i třeba architektonicko-symbolický význam veřejných prostor v městské scéně a otázku výtvarného řešení. Význam veřejného prostoru vskutku roste a současné multifunkční, provozně i esteticky zvládnuté veřejné prostory mají, jak zazní vícekrát v této publikaci, potenciál vytvořit novou (staronovou) kostrou našich měst a obcí a přispět ke zkvalitnění života v nich. Nicméně publikace si klade za cíl tuto vžitou definici překročit a ukázat, že veřejný prostor dnes hraje u nás, ale i v zahraničí (odkud tyto tendence přicházejí) podstatnou roli v urbanisticko-architektonické struktuře periférií sídel, zejména pak bývalých industriálních ploch, venkovské zástavby i krajiny.

Umění jako katalyzátor dialogu. Příklady z Plzně. ERA21 #03/2018 Umění veřejného prostoru

V říjnu roku 2010 vybrala mezinárodní komise Plzeň za Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, což pro západočeskou metropoli znamenalo zásadní zlom v rozvoji veřejného prostoru i v debatě o jeho významu. Do dialogu mezi umělci/aktivisty a obyvateli města neboli mezi pořadatelem a městem se díky tomu podařilo zapojit laickou veřejnost. Získanou finanční podporu mohly využít desítky iniciativ komunitního charakteru, projektů public art či multižánrových festivalů pracujících s tématem veřejného prostoru jako místem pro setkávání jakékoli formy umění a veřejnosti. Mezi nejdůležitější přínosy těchto projektů patřilo celkové zvýšení zájmu o nevyužité industriální prostory a další zanedbané městské lokality.

Kniha - Slavné stavby Prahy 6 - Bubeneč, 2017 vydal Foibos

Autorčiny kapitoly v knize se zabývají zejména tvorbou architektů Mühlsteina a Fürtha a židovských rodin v této enklávě.

 

Odborná konference FSv ČVUT v Praze 2017- Železnice - specifika, výzvy a limity

Pořádala: katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Termín a místo: pátek 20. 10. 2017, Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7

 

Konferenci uvedou přednáškami:
- Axel FÖHL, významný německý odborník v oblasti industriálního dědictví (Příklady znovuvyužití železničních staveb)
- prof. Franziska BOLLEREY - Fakulta architektury TU Delft (Hotely a kavárny jako historické součásti nádraží)

Cílem konference je vytvořit platformu pro předávání odborných znalostí, otevřít diskuzi mezi studenty doktorských oborů, akademickými pracovníky a
odborníky z praxe. Konference bude prezentovat vědecké výsledky doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a zejména na industriální dědictví zaměřeného oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví.

Zaslání anotace v rozsahu min. 250 slov do 5. 9. 2017, ve formátu Word na adresu konferenceas@gmail.com

Webu konference (bude průběžně doplňován a aktualizován): https://konferenceas2017.webnode.cz/

 

Vítkovice - kapitola v knize o slavném nádraží o sklářském výtvarníkovi profesoru Vladimíru Kopeckém 

VÝZKUM ZOBRAZENÍ „INDUSTRIÁLNÍHO SVĚTA“ V ARCHITEKTUŘE MEZIVÁLEČNÉ PRAHY

Obsáhlý text hodnotící význam výtvarného detailu s tématikou industriálního světa v pražské meziválečné architektuře. V detailu se zabývá zejména ikonografií plastik na občanských stavbách, shrnuje autory plastik a hodnotí, jakým způsobem se jednotlivé meziválečné architektonické směry věnovaly architektonické plastice. Výzkum navazuje na činnost mezinárodního neformálního týmu vedeného německým památkářem Axelem Föhlem, který se od roku 2009 zabývá mapováním projevů industrializace v umění a architektuře.

Informace viz: https://www.architektura-urbanizmus.sk/index.php/sk/2016-volume-50-no-1-3Vítejte na webu Lenky Popelové

 

NAKI II "Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR"

Architektura 60. a 70. let 20. století představuje v památkové péči poměrně mladé a stále ještě nedoceněné téma. Dosud bylo primárním úkolem co nejobšírnější pokrytí území ČR základním (plošným) výzkumem, který zatím nebyl dokončen. Projekt si klade za cíl zhodnocení dřívějších výzkumů, jejich doplnění a rozšíření o aplikovaný výzkum, jenž přispěje k hlubšímu komplexnímu poznání staveb sledovaného období a osvojení způsobu jejich památkové obnovy. Získaná data budou ukládána ve veřejně přístupné aplikaci Památkový katalog vyvíjené Národním památkovým ústavem pro evidenci památek. V rámci aplikace bude vytvořen topografický a tematický soupis staveb sledovaného období. Stavby budou identifikovány jednotným kódem a prostřednictvím prostorových identifikátorů propojeny s oborovým geografickým informačním systémem (PaGIS) pro jejich prostorovou identifikaci a vizualizaci v mapě a metainformačním systémem (MIS) pro ukládání dokumentů. Databáze bude základem pro vyhodnocení z hlediska kulturně-historického, architektonického, typologického, konstrukčního i materiálového. Hlavním odborným výstupem bude metodika hodnocení kulturně-historické, konstrukční a typologické kvality staveb vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně. Pozornost bude věnována diagnostikování železobetonových konstrukcí a památkovým postupům obnovy materiálové podstaty staveb. Řada železobetonových objektů je již kulturní památkou a v budoucnu se bude jejich seznam rozšiřovat. Hledání vhodného způsobu jejich památkové obnovy je proto stále aktuálnější. Na vybraných třech stavbách bude ověřena metoda komplexní dokumentace staveb v 3D modelu (odborná mapa) jako informační databáze pro zachycení historických dat i budoucích informací o materiálových změnách a způsobu obnovy. K vybraným stavbám budou vydány knihy. Hlavním výstupem pro veřejnost bude prezentace a zpřístupnění hodnot formou výstavy s kritickým katalogem. Projekt bude zakončen mezinárodní konferencí, které bude předcházet série workshopů. (převzato z https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02R007, stav k. 10. 10. 1016)

Informace: https://www.npu.cz/cs/uop-brno/akce/11536-workshop-architektura-60-a-70-let

 

INDUSTRIÁL A UMĚNÍ 

Vydání knihy podpořil v roce 2015 grant Nadace české architektury a katedra architektury FSv ČVUT v Praze. Jde o částečně překladovou publikaci, která vychází z textů publikovaných v roce 2013 v časopise Eselsohren, která je doplněna dalšími texty. Publikace shrnuje výsledky nezávislého výzkumu evropských historků umění a architektury, vedených předním německým památkářem Axelem Föhlem, zabývající se vztahy umění a industriálu. Česká publikace je více zacílená k současnosti a obsahuje i nejnovější díla evropských výtvarníků, kteří se tématem industriálu zabývají i ve zcela nových souvislostech. 

Recenzovala: Eva Dvořáková (NPÚ)

Autoři textů: Axel Föhl (ed., D) Lenka Popelová (ed. českého vydání), prof. Franziska Bollerey (NL), Hanne Abildgaard (De), Daina Glavočič (Ch), Patrick Viaene (Be), Renata Skřebská (ČR), Inga Karlstrema (Lit).

 

ARCHITEKT IVO KLIMEŠ/Svět architektury a divadla

Vydání knihy podpořil v roce 2014 grant Nadace české architektury a katedra architektury FSv ČVUT v Praze. Editorkami monografie jsou Lenka Popelová a Eva Špačková, vydalo nakl. Grada, 2014, vydání podpořila Nadace české architektury.

Recenzovaná monografie významného ostravského architekta Ivo Klimeše, který svůj profesní život zasvětil divadelní architektuře. Ústředním textem  je rozhovor s architektem Ivo Klimešem, doplněný podrobným přehledem projektů a dalšími texty, které uvádějí architektovo dílo do mezioborových souvislostí. Kniha si klade za cíl vnímat divadelní architekturu jako průsečík prostorové tvorby architekta a divadelní akce. Publikaci, jejíž vznik podpořila Nadace české architektury, vyšla v závěru roku 2014 v nakladatelsví Grada. Kniha byla v soutěži o nejkrásnější scénografickou publikaci na Pražském Quadriennale 2015.

Na přípravě textů se podílejí architekti, scénografové a výtvarníci, historici architektury a umění, režiséři, divadelní vědci a kritici: Lenka Popelová, Eva Špačková, Radovan Lipus, Albert Pražák, Zbyněk Srba, Martin Strakoš, Petr Urlich, Radomíra Sedláková, Ladislav Vrchovský, Marie Šťastná. 

Recenze a informace o knize:

Josef Hermann. Lenka Popelová – Eva Špačková (eds.): Svět architektury a divadla. Architekt Ivo Klimeš. Divadelní noviny, č. 19/2015. 

Jiří Pometlo, Továrny na fantazii - divadla Ivo Klimeše. ARCH o architektúre a inej kultúre, č. 7-8/2015, s. 71. 

Vladimír Soukenka. Architekt Ivo Klimeš/Svět architektury a divadla. Viz. https://www.stavebni-forum.cz/cs/article/24301/architekt-ivo-klimes-svet-architektury-a-divadla/ (stav k 30.12. 2015). 

Zdeněk Lukeš. Architekt moderních divadel. Lidové noviny (sobota 28. 11. 2015), příloha Orientace, s. 27.

 

2016 Architektura a veřejný prostor - specifika, výzvy, limity

Konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství 2016 a jeho hostů ořádala katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve čtvrtek 3. 11. 2016.

Podrobné informace naleznete na webu konference, fotodokumentaci na dropboxu:
https://konferenceas.webnode.cz

https://www.dropbox.com/sh/dmt4tetxvxr5b0g/AAB8Fhk5IiFl93KwN5EG2HG_a?dl=0

Konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství 2016 (SP AS) a jeho hostů s podtitulem Architektura a veřejný prostor - specifika, výzvy a limity proběhla 3. 11. 2016. Zúčastnilo se 49 registrovaných posluchačů. Navázala na mezinárodní konferenci Architektura a udržitelný rozvoj 2014 (výstup recenzovaná monografie). I v letošním ročníku se podařilo realizovat přednášku zahraničního hosta Mgr. art. Dominika Belanská, která se zabývá projektem veřejného prostoru Obchodní ulice v Bratislavě. 
Byly prezentovány vědecké výsledky DSO SP AS: Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví. Podařilo se vytvořit platformu pro diskuzi a předávaní odborných znalostí mezi studenty (FSv, FA a dalších škol), akademickými pracovníky (FSv) a odborníky z praxe.
Téma konference se potvrdilo jako aktuální: veřejný prostoru/resp. prostranství v souvislostech města je stále otevřeným tématem k diskuzi, přičemž konference se mimo běžně směrovanou diskuzi k podobě městského veřejného prostoru soustředila detailněji i na jeho přesahy do průmyslového dědictví, venkovské zástavby a dokonce i krajiny. Prosazování existence fungujícího veřejného prostoru je jedním z hlavních faktorů určujících kvalitu dané lokality jak v městském, tak venkovském prostředí. Otázkami k diskuzi zůstávají: způsoby vymezování, vytváření, udržení a udržování veřejného prostoru, legislativní rámec, ochrana ad. Cílem konference pojednat o výzvách i limitech zaniklých, existujících či plánovaných veřejných prostor, které jsou ve vztahu k industriálnímu prostředí a i vesnickému prostředí specifické, se naplnil. 
Konference členěna do tří sekcí:
- veřejný prostor v souvislostech městské zástavby - formy, konstrukce, historie 
- veřejný prostor v souvislostech venkovské zástavby, krajiny a zeleně 
- veřejný prostor v ve vztahu k průmyslovému dědictví, infrastruktuře a komunikaci

 

VÝSLEDKY VÝZKUMU ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ ŠEDESÁTÝCH LET

Výsledky výzkumu soutěží 60. let, které jsou zajímavým, dosud nedoceněným tématem československé architektury:

Lenka Popelová, Architektonické soutěže šedesátých let 20. století publikované na stránkách periodik Architektura ČSR/ČSSR a Československý architekt (dizertační práce). FA ČVUT v Praze, Praha, 2010, byly publikovány ve dvou statích:

Lenka Popelová. Vliv architektonických soutěží konce padesátých let a šedesátých let na vývoj architektonické formy. In: Architektúra a urbanizmus. 2014, roč. XLVIII, č. 1-2, s. 54-73. 

Lenka Popelová. Architektonické a architektonicko-urbanistické soutěže šedesátých let. Jejich specifický přínos v dějinách československé architektury. In: Architektúra a urbanizmus. 2013, roč. XLVII, č. 47, č. 3, s. 34-51. 

Informace viz:

https://www.architektura-urbanizmus.sk/index.php/sk/volume-48-2014-no-1-2

https://www.architektura-urbanizmus.sk/index.php/sk/volume-47-2013-no-1-2

Výzkum architektury 60. let - Šedesátá léta očima pamětníků

Kniha v rozhovorech přibližuje mnohovrstevnatost architektury 60. let 20. století.

Recenze a informace o knize:

Matúš Dulla. Interpretácia monografiou. Biografický žáner v nových velkých publikáciách o významných slovenských architektoch. Architektúra a urbanismus, č. 1-2, 2015, s. 44 - 63.

Matúš Dulla. Čas, pravda a spomienky v česko-slovenskej architektúre: šestdesiate roky očami pamätníkov (recenze a komentář knihy), Arch, 02/2007.

Rostislav Švácha. Architektura 1958-1970 (v literatuře odkaz na publikaci Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků) In: Dějiny českého výtvarného umění VI/1, Academia, 2007, s. 31.

Hubert Guzik, "Malé" dějiny "zlatých" šedesátých (komentář ke knize Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků), Stavba, 1/2007, s. 14-15.

Jana Tichá, Vzpomínky českých architektů (recenze a komentář knihy Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků), Stavba, 1/2007, s. 16.

Oldřich Ševčík, Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků (recenze a komentář ke knize), Era 21, 06/2006, s. 11. ISSN: 1801-089X.

 

Překlad stěžejní knihy Kevina Lynche Obraz města

 

KONFERENCE 2014 - Architektura a udržitelný rozvoj - publikace vyšla v roce 2015

Konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství 2016 (SP AS) a jeho hostůspodtitulemArchitekturaaveřejnýprostor-specifika,výzvyalimityproběhla3.11.2016. Zúčastnilose49registrovanýchposluchačů. NavázalanamezinárodníkonferenciArchitekturaaudržitelnýrozvoj2014(výstuprecenzovaná monografie).IvletošnímročníkusepodařilorealizovatpřednáškuzahraničníhohostaMgr.art. DominikaBelanská,kterásezabýváprojektemveřejnéhoprostoruObchodníulicevBratislavě.
BylyprezentoványvědeckévýsledkyDSOSPAS:ArchitekturaastavitelstvíaTrvaleudržitelný rozvojaprůmyslovédědictví.Podařilosevytvořitplatformuprodiskuziapředávaníodborných znalostí mezi studenty (FSv, FA a dalších škol), akademickými pracovníky (FSv) a odborníky z praxe. Témakonferencesepotvrdilojakoaktuální:veřejnýprostoru/resp.prostranstvívsouvislostech města je stále otevřeným tématem k diskuzi, přičemž konference se mimo běžně směrovanou diskuzi k podobě městského veřejného prostoru soustředila detailněji i na jeho přesahy do průmyslovéhodědictví,venkovskézástavbyadokonceikrajiny. Z jednání je patrné, že pojem veřejný není možné zcelajednoznačnědefinovat. Definicei popis jehovlastnostíakvalitseodvíjejíodtoho,pracuje-lisnímteoretikakademik,architekt,urbanista, sociolog, politik, městská správa, developer, běžný občan atd. přičemž ale společnými znaky bývají: konkrétní místo je přístupné veřejnosti, má k tomu uzpůsobené specifické prostorové kvality-např.prostorjepřístupbezbariér,funkčnívyužitíjeotevřenékpotřebámveřejnostia přináší jí nejrůznější benefity: je přívětivý, podporuje komunikaci, je stimulující, estetický, kulturněhodnotný,symbolický,jehoprostorovékvalitymohoustimulovatdalšívyužitívjiných oborech(např.divadloascénologie)apod.Konferencemimotoakcentovalnutnostkomunikace meziuživatelianávrháři,tak,abypodstatěveřejnéhoprostoru/veřejnýchprostorbylonaobou stranáchdobřeporozumněno. Témataveřejnéhoprostorusevrůznýchpodobáchobjevujevmnohazpracovávanýchdizertačních pracích SP AS i hostů konference. Jsou to historicky zaměřená bádání, zabývající se velmi
-Vygenerováno:14.12.201613:26:57 1
specifickýmipodobamiveřejnýchprostorvdanémčasovémobdobí(starověkýřímskýprostorv Sofii vs tvorba veřejného prostoru v postmoderně atd.). Další bádání se týkají industriálního dědictví je spojeno jak s tématikou brownfields, tak ochranou a hledáním nového využití jednotlivýchindustriálníchobjektů,vrámcinichžmohouvzniknoutsvébytnéveřejnéprostory, kterépůvodníčastoizolovanouzástavbu,rozličnýchměřítek,dostávajídonovýchsouvislostíjak ve fyzické struktuře města, tak v každodenním životě společnosti. Nové hodnoty těchto prostor můžemespojovatisdočasným/flexibilnímvyužitímnapř.přitvorběsitespecificprojektů.Otázku veřejného prostoru je jistě možné nastolit i ve venkovském prostředí, kde v současné době pociťujemevlivemmnohaprobíhajícíchzměnjehocitelnouztrátuatototémajezdenanejvýše aktuální.Přechodveřejnéhoprostorudokrajinyskrzezahradnítvorbunastínildoc.Kupka. Shrnuto: prosazování existence fungujícího veřejného prostoru je jedním z hlavních faktorů určujícíchkvalitudanélokalityjakvměstském,takvenkovskémprostředí.Otázkamikdiskuzi zůstávají: způsoby vymezování, vytváření, udržení a udržování veřejného prostoru, legislativní rámec, ochrana ad. Cílem konference pojednat o výzvách i limitech zaniklých, existujících či plánovanýchveřejnýchprostor, kteréjsouvevztahuk industriálnímuprostředía ivesnickému prostředíspecifické,senaplnil. Konferencečleněnadotřísekcí: -veřejnýprostorvsouvislostechměstskézástavby-formy,konstrukce,historie(7příspěvků) -veřejnýprostorvsouvislostechvenkovskézástavby,krajinyazeleně(5příspěvků) -veřejnýprostorv vevztahukprůmyslovémudědictví,infrastruktuřeakomunikaci

2014 proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze konference Architektura a udržitelný rozvoj AUR14

14. 11. 2014 proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze konference AUR 14. Zabývala se aktuálními otázkami identifikace, metodického hodnocení, evidence a ochrany kulturního dědictví v souvislostech udržitelného rozvoje. Konference upozornila na nutnost chápání kulturního dědictví v širších souvislostech - urbanistických, architektonických, konstrukčních, technologických, historických, uměleckých, sociálních, ekonomických ad. Zaměřila se jak na teoretickou rovinu dané problematiky, tak na konkrétní případové studie. Cílem konference bylo upozornit na potenciální, mnohdy dosud skryté hodnoty kulturního dědictví. Toto dědictví se v kontextu současné reality dostává do nových, mnohdy nečekaných souvislostí a vyžaduje aktualizované a alternativní přístupy zkoumání a ochrany. Toto se týká zejména průmyslového dědictví, jehož zvláštní postavení v oblasti památkové péče konference akcentovala. 

V rámci konference proběhla přednáška významného německého památkáře Axela Föhla. 

Publikace:

Lenka Popelová (ed.) – Nikolay Brankov (ed.). Architektura a udržitelný rozvoj/AUR14. Praha, Nakl. ČVUT v Praze, 2015, 216 s. ISBN: 978-80-01-05738-4. 

 

 

VÝSTAVY:

Výstavy studentských prací na Study Abroad Fair proběhly 8. 10. 20014 a 14. 10. 2015. 

Fotogalerie

/album/fotogalerie1/sedesata-leta-ocima-pametniku-jpg/
/album/fotogalerie1/stavebni-kniha-jpg/
/album/fotogalerie1/obraz-mesta-gif/
/album/fotogalerie1/slavne-stavby-prahy-6-jpg/
/album/fotogalerie1/a62-a-img-vystava-atrium-fa-jpg/
/album/fotogalerie1/thm-28-c-img-p1010007m-jpg/
/album/fotogalerie1/thm-34-c-img-p1010002m-jpg/
/album/fotogalerie1/thm-47-c-img-dvdm-jpg/
/album/fotogalerie1/thm-68-jpg/
/album/fotogalerie1/p1110381-jpg/
/album/fotogalerie1/p1110382-jpg/
/album/fotogalerie1/p1110383-jpg/
/album/fotogalerie1/p1110384-jpg/
/album/fotogalerie1/eselshoren-jpg/
/album/fotogalerie1/scan-1-1-jpg1/
/album/fotogalerie1/industrial-obalka-maly-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Popelová Katedra architektury (K 129, místnost A831) Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6, 166 29

Department of Architecture (office A831)
Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague
Thakurova 7/2077 166 29 Prague 6 - Dejvice Czech Republic