CV 2012

13.07.2012 10:12

Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.

 

ZAMĚSTNÁNÍ

► Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury (K129),

odborný asistent, od 2006

►Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze,

výzkumný pracovník, 2003-06

časopis Architekt, externí spolupracovník, 2003

ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ:

► doktorské studium - České Vysoké Učení technické v Praze,

Fakulta architektury, obor Dějiny architektury a rekonstrukce památek, 2003-11

 TU Delft, Faculty of Architecture, 3 semestry, Socrates/Erasmus Programme, 2001 

České Vysoké Učení technické v Praze, Fakulta architektury, 1996-03

Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, 1992-96,

obor scénografie

ZAHRANIČNÍ WORKSHOPY, SOUTĚŽE A POBYTY:

English Heritage, Velká Británie, studijní pobyt v rámci interního grantu FA ČVUT, 2005

Budapest, Sokrates Intensive Programme- New Forms of

Housing in Abandoned Buildings- Recycling our Industrial Heritage, 2002

► TU Delft, Living by the Highway, 2001

► International Meeting in Florence- Fondazione

Romualdo del Bianco- Architektura ranné renesance, 1999

► Les Ateliers d´Ete de Cergy- Pontoise Université

Européenne de Maîtrise d´Oeuvre Urbaine- ”Main Road and

Local Environment”, 1. cena v mezinárodní soutěži, 1999

ÚČAST NA VÝZKUMNÝCH ZÁMĚRECH, ROZVOJOVÝCH PROJEKTECH A GRANTECH:

The Symbolic-aesthetic Dimension of Industrial Architecture, Grant IG CTU, ústav 15513 dějin architektury a umění, FA ČVUT, 2006. Řešitel: POPELOVÁ L.

► Mezioborová hlediska vývoje technických oborů a průmyslové architektury na území České republiky se zřetelem na jejich typologii. Rozvojový projekt MŠMT č. 61. VCPD 2006. Řešitel: ŠENBERGER T. Spoluř.: FRAGNER B., POPELOVÁ L. VORLÍK P., DRAHOTUŠSKÁ Z., ŠENBERGER T., BERAN L., VALCHÁŘOVÁ V.

Architektonické a urbanistické soutěže v 60. letech v Čechách a na Moravě – jejich specifický přínos v dějinách české architektury. Grant IG CTU0509615, ústav 15513 dějin architektury a umění, FA ČVUT, 2005. Řešitel: POPELOVÁ L.

Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví. Rozvojový projekt MŠMT č. 31. VCPD ČVUT, 2005. Řešitel: ŠENBERGER T. Spoluř.: ŠTĚDRÝ F., FRAGNER B., POPELOVÁ L., VORLÍK P., VALCHÁŘOVÁ V., BERAN L., SCHUSTEROVÁ M.

Implementace databáze stavebních objektů v pedagogickém procesu. Rozvojový projekt MŠMT č. 61, VCPD ČVUT 2005. Řešitel: FRAGNER B. Spoluř.: VORLÍK P., BLAŽEJ M., DRAHOTUŠSKÁ Z., ŠENBERGER T., BERAN L. VALCHÁŘOVÁ V., POPELOVÁ L., DOLEŽAL L., SCHUSTEROVÁ M., ZLÁMANÝ M.

Stavební dílo a specifické metody jeho zkoumání. Výzkumný záměr MSM6840770028 ČVUT, 2005. Hlavní řešitel ULRICH P. Spoluř.: FRAGNER B., ŠENBERGER T., ŠTĚDRÝ F., EBEL M., VORLÍK P., VALCHÁŘOVÁ V., ŠKABRADA J., POPELOVÁ L., DOLEŽAL L., ZLÁMANÝ M., SCHUSTEROVÁ M., JIROUŠKOVÁ Š.

Technické a průmyslové stavby na území Prahy. Rozvojový projekt MSM 04427 VCPD ČVUT, 2004. Řešitel: FRAGNER B. Spoluř.: VALCHÁŘOVÁ V., JIROUŠKOVÁ Š., POPELOVÁ L., VORLÍK P., ZLÁMANÝ M.

Výzkum historické a současné architektury. Výzkumný záměr MŠMT MSM 214500027, ústav 15513 – dějin architektury a umění, FA ČVUT, 1999–2004. Řešitelé: URLICH P., ŠKABRADA J., VORLÍK P., EBEL M., POPELOVÁ L. (spoluřešitel 2003-2004)

VYBRANÉ PUBLIKACE 2002 - 2012

Popelová, L.

Architektonické soutěže 60. let 20. století publikované na stránkách periodik Architektura ČSR/ČSSR Československý architekt

[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta architektury, 2011. 273 s.

Popelová, L.

Obraz města - sociální rozměr ve stěžejním díle Kevina Lynche

[Nepublikovaná přednáška]. Katedra společenských věd Stavební fakulty ČVUT. 2011-10-12.

Popelová, L.

Projekt a realizace přestavby bytu Praha 9

Realizace. - Prov. org. Lenka Popelová Praha, dat. prov. - zač. 2011-01-20 ukonč. 2011-03-04.

Popelová, L.

Symbolic Enhancement of Institutional, Commercial and Industrial Buildings of the First Republic by Motifs of Work, Trade and Industry

In: Industrial Heritage - Ecology and Economy: XIV International TICCIH Congress 2009 in Freiberg. Chemnitz: Sächsische Industriemuseum, 2011, p. 255-261. ISBN 978-3-934512-22-1.

Popelová, L.

Genius loci av Christian Norberg-Schulz eller Betatt av Praha

In: Revue Prostor. 2010, roč. XXVII, č. 87-88, s. 267-269. ISSN 0862-7045.

Popelová, L.

Genius loci Christiana Norberga-Schulze aneb zasažení Prahou.

In: Revue Prostor. 2010, roč. XXVII, č. 87-88, s. 256-258. ISSN 0862-7045.

Popelová, L.

Mutující fáze československé architektury po roce 1954 a otázka historismu reflektovaná v soutěžních projektech

In: Svorník 8/2010. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2010, s. 165-174. ISBN 978-80-904503-1-8.

Popelová, L.

Artistically Elaborated Details of Industrial and Institutional Architecture.

[Nepublikovaná přednáška]. TICCIH, IWTG - TU Bergakademie Freiberg. 2009-08-30.

Urlich, P. - Vorlík, P. - Sedláková, R. - Popelová, L. - Vlček, P. - et al.

Great Buildings of Prague 6

Praha: Foibos, 2009. 302 p. ISBN 978-80-87073-15-5.

Urlich, P. - Vorlík, P. - Sedláková, R. - Popelová, L. - Vlček, P. - et al.

Slavné stavby Prahy 6

1. vyd. Praha: Foibos, 2009. 302 s. ISBN 978-80-87073-14-8.

Urlich, P. (poř.) - Vorlík, P. (poř.) - Sedláková, R. (poř.) - Popelová, L. (poř.) - Vlček, P. (poř.) - et al.

Slavné stavby Prahy 6

[Pořádání výstavy]. 2009.

Popelová, L.

Technické vybavení budov jako jeden z určujících prvků staveb high-tech - východiska a metafory

In: Svorník 7/2009. Praha: Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2009, s. 203-214. ISBN 978-80-904503-0-1.

Popelová, L.

Architektonické a architektonicko-urbanistické soutěže 60. let 20. století ve vztahu k vývoji typologických druhů

In: Svorník. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2008, díl 6, s. 203-214. ISBN 978-80-86562-11-7.

Popelová, L.

Architektonické soutěže šedesátých let v Československu

[Nepublikovaná přednáška]. FA ČVUT v Praze. 2008-05-07.

Popelová, L.

Architektonické soutěže 60. let 20. století zaměřené na řešení typologických druhů

[Nepublikovaná přednáška]. Sdružení pro stavebněhistorický průzkum. 2007-06-06.

Fragner, B. (poř.) - Urlich, P. (poř.) - Popelová, L. (poř.)

Průmyslové dědictví kulturním potenciálem trvale udržitelného rozvoje

[Pořádání konference]. 2007.

Popelová, L.

Rozhovor s Ivo Obersteinem

In: e-Architekt [online]. 2007, Internet: https://www.e-architekt.cz. ISSN 1214-0686.

Popelová, L.

The Symbolic-aesthetic Dimension of Industrial Architecture as a Method of Classification and Evaluation: The Example of Bridge Structures in the Czech Republic

In: Acta Polytechnica. 2007, vol. 47, no. 1, p. 23-31. ISSN 1210-2709.

Popelová, L.

XIII. mezinárodní kongres TICCIH v Terni a Římě

In: Zprávy památkové péče. 2007, roč. 67, č. 1, s. 73-74. ISSN 1210-5538.

Popelová, L.

Zpráva z XIII. mezinárodního kongresu TICCIH v Terni a Římě

In: Architekt. 2007, roč. LII, č. 1, s. 96-97. ISSN 0862-7010.

Popelová, L.

Architektonické a urbanistické soutěže 60. let v Praze

In: Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006, díl 4, s. 55-61. ISBN 80-214-3110-5.

Popelová, L.

Czech and Moravian Architectural and Urbanistic Competitions in the Sixties _ Their Specific Contribution to the History of Czech Architecture

In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006, vol. A, p. 756-757. ISBN 80-01-03439-9.

Popelová, L.

Evropské průmyslové dědictví se představilo v Praze

In: Zprávy památkové péče. 2006, roč. 66, č. 1, s. 71-72. ISSN 1210-5538.

Popelová, L.

Exkurze po průmyslových památkách v okolí Neapole

In: Web VCPD ČVUT [online]. 2006, Internet: https://vcpd.cvut.cz/1-130-a-k-t-u-a-l-i-t-y-exkurze-po-prumyslovych-pamatkach-v-okoli-neapole.aspx.

Popelová, L. - Huťa, J.

Studie adaptace historické kaple v Bílých Poličanech pro účely svatební kaple

Významnější projekt. Zadavatel Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Praha 2006-09-28.

Popelová, L. - Vorlík, P. - Urlich, P. - Filsaková, B. - Andrášiová, K.

Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků

1. vyd. Praha: ČVUT, 2006. 303 s. ISBN 80-01-03413-5.

Urlich, P. - Vorlík, P. - Filsaková, B. - Andrášiová, K. - Popelová, L.

Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků

1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. 303 s. ISBN 80-01-03413-5.

Popelová, L.

The Symbolic-Aesthetic Dimension of Industrial Architecture and Techical Works as a Method of Classification and Evaluation: the Example of Bridge Structures in the Czech Republic

[Unpublished Lecture]. The XIII International Congress of TICCIH 2006. 2006-09-16.

Popelová, L.

Výstava Working Heritage na Ouvertuře 11. ročníku stavebních veletrhů IBF v Brně

In: Web VCPD ČVUT [online]. 2006, Internet: https://vcpd.cvut.cz/1-106-a-k-t-u-a-l-i-t-y-vystava-working-heritage-na-ouverture-11-rocniku-stavebnich-veletrhu-ibf-v-brne.aspx.

Popelová, L.

XIII. mezinárodní kongres TICCIH v Terni a Římě

In: Web VCPD ČVUT [online]. 2006, Internet: https://vcpd.cvut.cz/1-135-a-k-t-u-a-l-i-t-y-xiii-mezinarodni-kongres-ticcih-2006-v-terni-a-rime.aspx.

Popelová, L.

Aesthetic and Symbolic Dimension of Water Related Technical Works

[Unpublished Lecture]. Gesprächskreis Technikgeschichte 2005. 2005-05-27.

Popelová, L.

Architektonické a urbanistické soutěže 60. let v Československu

In: Juniorstav 2005. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005, díl 6, s. 68-73. ISBN 80-214-2830-9.

Popelová, L.

Architektonické a urbanistické soutěže 60. let v Československu

[Nepublikovaná přednáška]. FA ČVUT. 2005-09-07.

Popelová, L.

Charta industriálního dědictví

In: Web VCPD ČVUT [online]. 2005,

Zlámaný, M. (poř.) - Jiroušková, Š. (poř.) - Popelová, L. (poř.) - Schusterová, M. (poř.)

Industriální dílna

[Pořádání výstavy]. 2005.

Fragner, B. (poř.) - Urlich, P. (poř.) - Popelová, L. (poř.)

Mezinárodní konference Industriální stopy 2005

[Pořádání konference]. 2005.

Popelová, L.

Meziválečná průmyslová architektura Československu - vybrané příklady

[Nepublikovaná přednáška]. Studentská konference "Muzea, památky a konzervace 2005". 2005-04-20.

Urlich, P. (poř.) - Fragner, B. (poř.) - Vorlík, P. (poř.) - Valchářová, V. (poř.) - Popelová, L. (poř.)

Meziválečná průmyslová architektura v Československu

[Pořádání výstavy]. 2005.

Popelová, L.

Meziválečná průmyslová architektura v Československu. Dvě průmyslové stavby Josefa Kříže v Praze

In: Muzea,památky a konzervace 2005. Opava: Slezská univerzita, 2005, díl 1, s. 53-56. ISBN 80-01-03193-4.

Popelová, L.

Muzea, památky a konzervace 2005

In: Pražská technika. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 36-37. ISSN 1213-5348.

Popelová, L.

Muzea, památky a konzervace 2005

In: Web VCPD ČVUT [online]. 2005, Internet: https://vcpd.cvut.cz/1-75-a-k-t-u-a-l-i-t-y-muzea-pamatky-a-konzervace-2005.aspx.

Popelová, L.

Návštěva studentů z univerzity v Karlsruhe

In: Pražská technika. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 21-22. ISSN 1213-5348.

Popelová, L.

Ohlédnutí za 3. mezinárodním bienále Industriální stopy 2005

In: Web VCPD ČVUT [online]. 2005, roč. x, č. x, s. 1.

Popelová, L.

Přínos technicko-průmyslových východisek pro architekturu meziválečného období

In: Stavební kniha 2005, Meziválečná průmyslová architektura. Brno: EXPO DATA, 2005, s. 92-95. ISBN 80-7293-137-7.

Popelová, L.

Working Heritage - Working Past, Working Future

In: Pražská technika. 2005, roč. 2005, č. 4, s. 37-38. ISSN 1213-5348.

Popelová, L.

Working Heritage. Budoucnost historických průmyslových center v Evropě

In: Architekt. 2005, roč. 51, č. 11, s. 50-53. ISSN 0862-7010.

Popelová, L.

Working Heritage v Praze

In: Web VCPD ČVUT [online]. 2005,

Popelová, L.

24. setkání Gesprächskreis Technikgeschichte v Augsburgu

In: Web VCPD ČVUT [online]. 2005,

Popelová, L.

3. mezinárodní bienále Industriální stopy 2005 - zpráva o stavu industriálního dědictví.

In: Pražská technika. 2005, roč. 2005, č. 4, s. 35-37. ISSN 1213-5348.

Popelová, L. - Zlámaný, M. - Beran, L. (ed.)

3. mezinárodní konference Industriální stopy

Praha: ČVUT, 2005.

Popelová, L.

Architektonické a urbanistické soutěže šedesátých let v Čechách a na Moravě - jejich specifický přínos v dějinách architektury

[Nepublikovaná přednáška]. ČVUT. 2004-09-27.

Fragner, B. - Valchářová, V. - Vorlík, P. - Popelová, L. - Urlich, P.

Industrial Architecture of the Inter-War Period in Czechoslovakia and Technological, Economic and Cultural Context

In: CTU REPORTS Theoretical and Experimental Research in Structural Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2004, díl 8, s. 1022-1023. ISBN 80-01-02976-X.

Popelová, L.

Itálie v kresbách českých architektů

In: Pražská technika. 2004, roč. 2004, č. 3-4, s. 41-42. ISSN 1213-5348.

Huťa, J. - Popelová, L.

Obraz města

1. vyd. Praha: Bova Polygon, 2004. 202 s. ISBN 80-7273-094-0.

Popelová, L.

SHP - Dejvické garáže

Významnější projekt. Zadavatel VCPD, ČVUT v Praze, Praha 2004-10-10.

Popelová, L.

Sklady Ferra, a.s., bývalé L. G. Bondy

In: Zprávy památkové péče. 2004, roč. 64, č. 4, s. 355-356. ISSN 1210-5538.

Popelová, L.

Studie úpravy zahrady a návrh atypického altánu

Významnější projekt. Zadavatel Ing. Vladimír Sirotek, Jeneč 2004-08-20.

Popelová, L.

Holandské zkušenosti - účast veřejnosti na projektech

In: Architekt. 2003, roč. 49, č. 12, s. 50-51. ISSN 0862-7010.

Popelová, L.

Loos mezinárodně - Symposium k 70. výročí úmrtí, Plzeň

In: Architekt. 2003, roč. 49, č. 11, s. 50-51. ISSN 0862-7010.

Popelová, L.

MVRDV kriticky

In: Architekt. 2003, roč. 49, č. 9, s. 80. ISSN 0862-7010.

Popelová, L.

Několik poznámek k výstavě Socialistická architektura na Ostravsku

In: Pražská technika. 2003, roč. 5, č. 3, s. 27-28. ISSN 1213-5348.

Popelová, L.

Proevropské aktivity

In: Pražská technika. 2003, roč. 5, č. 3, s. 27-28. ISSN 1213-5348.

Popelová, L. - Popelová, P.

Rekonstrukce nástropní fresky kaple sv. Floriána v Bošově u Karlových Varů

Realizace. - Prov. org. Soukromá zakázka Německo, dat. prov. - zač. 2003-08-01 ukonč. 2003-08-30.

Popelová, L.

SHP - Sklady Ferra a.s. (Ferona, a.s)

Významnější projekt. Zadavatel ČVUT VCPD, Praha 6 2003-11-30.

Popelová, L.

SHP - Továrna Waldes a spol. (Koh-i-noor a.s.)

Významnější projekt. Zadavatel ČVUT VCPD, Praha 6 2003-11-30.

Popelová, L. - Huťa, J. - Boháčová, M.

Architektonická studie úprav a návrh mobiliáře modlitebny a dalších prostor Církve Českobratrské, Praha 2

Významnější projekt. Zadavatel Sbor církve bratrské, Římská 1345/43, Praha 2 2002-08-30.

Popelová, L.

Budapešť - bývalá autobusová garáž

In: Fórum architektury a stavitelství. 2002, roč. X, č. 4, s. 82-83. ISSN 1211-5975.

Popelová, L.

Klaus Kada - Baví mě stavět pro budoucnost. Z cyklu přednášek rakouských architektů na FA

In: Pražská technika. 2002, roč. 4, č. 2, s. 30-31. ISSN 1213-5348.

Popelová, L.

Microsquardi - mikropohledy na architekturu

In: Pražská technika. 2002, roč. 4, č. 5, s. 30-31. ISSN 1213-5348.

Popelová, L.

Písmo, architektura, paměť, modernismus - přednáška francouzské spisovatelky H. Bleskine na FA

In: Stavba. 2002, roč. 9, č. 4, s. 8. ISSN 1210-9568.

Popelová, L.

Postavený i neskutečný svět v modelech

In: Pražská technika. 2002, roč. 4, č. 2, s. 31-32. ISSN 1213-5348.

Popelová, L.

Rakouští architekti v Praze - medailony architektů

In: Fórum architektury a stavitelství. 2002, roč. X, č. 2, s. 56-59. ISSN 1211-5975.

Popelová, L.

Scénická výprava pro divadlo Ponec - Requiem for a Dog

Realizace. - Prov. org. Divadlo Ponec Praha Praha, dat. prov. - zač. 2002-02-01 ukonč. 2002-06-30.

Popelová, L.

Svobodná Evropa - rozhovor o stavu a budoucnosti výuky na FA ČVUT v Praze

In: Pražská technika. 2002, roč. 4, č. 2, s. 27-30. ISSN 1213-5348.

Popelová, L.

100 let architektury a stavebního zákona v Nizozemsku

In: Stavba. 2002, roč. X, č. 6, s. 10-11. ISSN 1210-9568.

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Popelová Katedra architektury (K 129, místnost A831) Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6, 166 29

Department of Architecture (office A831)
Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague
Thakurova 7/2077 166 29 Prague 6 - Dejvice Czech Republic